ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2008

ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಚೆನ್ನುಡಿ

ಎರಡಕ್ಕರದ ಅಮ್ಮ
ಕಾಯುವಳು ಎಡಬಿಡದೆ ಎಮ್ಮ
ಎರಡಕ್ಕರದ ನಮ್ಮ ನುಡಿ
ಬದುಕ ಹಸನು ಮಾಡುವ ಕುಡಿ
ಕಲಿ-ನಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ನುಡಿ
ಹಾಡು-ಪಾಡೇ ಆಗಲಿ ಮೊದಲಿರಲಿ ಸವಿನುಡಿ
ಉಸಿರು-ಉಸಿರಲಿ ಬೆಸೆಯಲಿ ನಮ್ಮೀ ಚೆನ್ನುಡಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: