ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2008

ಬಾವಿನೀರು

ಕೊಳದ ನೀರು ಕಯ್ಗೆಟುಗುದಲ್ಲದೆ
ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕಯ್ಗೆಟುಗುವುದೇ
ಮಯ್ಯನ್ನು ರಾಟೆಯಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗ್ಗದ್ದಂತ ಕಟ್ಟಿ
ಬಕುತಿಯೆಂಬ ಬಿಂದಿಗೆಗೆ ನಿನ್ನ
ತುಂಬಿದರೆ ಮೆಚ್ಚೆಯಾ ನೀ ಬರತೇಶ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: