ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2008

ಮುಗಿಯದ ಸಾಲುಗಳು

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಶ್ಟು ಮೊಗಸಿದರೂ ಸಾಲುಗಳು
ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಬಂದರೂ ನೆಱೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ನೆಱೆಗೊಂಡರೂ ತಿರುಳು ಒಪ್ಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಲುಗಳು
ಮುಗಿಯದೆ ಅರೆ-ಬರೆಯಾಗಿ ಬೀದಿಮಕ್ಕಳಂತೆ
ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿ

ನೆಱೆ= ಪೂರ್ಣ= complete
ಮೊಗಸು= ಪ್ರಯತ್ನ= try

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: