ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ

ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ ಹೆರರಿಗೆ ಕೇಡು
ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ ಅರಿವಿಗೆ ಕೇಡು
ಹೊರಗೊಳಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ
ತೀರದಂತ ತೊಡರನ್ನೀವ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ

ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಬರಿಲಿಂಗವಲ್ಲ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚರ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಲಿಂಗಾಯ್ತನೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯ್ತನಲ್ಲ ಕಾಣಿರವ್ವ
ಲಿಂಗಾಯ್ತನೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ ಕಾಣಿರವ್ವ
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದಿದ್ದೊಡೆ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ
ಎಚ್ಚರಾಯ್ತರ ಸಲೆ ಸಾಕುವನಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಲಿಂಗಾಯ್ತ

ಅರಿವೆಂಬುದೇ ಗುರು
ಅರಿವಿನಿಂದಾದ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಶ್ಟಲಿಂಗ
ಅನುಬಾವವೇ ಜಂಗಮ ಇಂತು
ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮವ ತನ್ನೊಳು
ಅರಗಿಸಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಾತನೆ ಲಿಂಗಾಯ್ತ ಕಾಣಾ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 11, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ತನ್ನರಿಮೆ

ಹೆಣವು ಮಣ್ಣಾದರೇನು ಹೆಸರು ಮಣ್ಣಾಗುವುದೆ ?
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣವಿದ್ದರೇನು ಕಣ್ಣು ಬರಬಲ್ಲುದೆ ?
ಹೊನ್ನಿಗೆ ಹೊಳಪಿದ್ದರೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯಬಲ್ಲುದೆ?
ಏನರಿಮೆಗಳಿಂದೇನು #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ ತನ್ನರಿಮೆಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೆ?

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಒಳಿರ್ಪನ್, ಹೆನ್ನಡು

ಎನ್ನೊಳ್ ಓರ‍್ವನ್ ಇರ‍್ಪನ್
ನಿನ್ನೊಳ್ ಓರ‍್ವನ್ ಇರ‍್ಪನ್
ಎಲ್ಲರೊಳ್ ಓರ‍್ವನ್ ಇರ‍್ಪನ್
ಒಳಿರ‍್ಪಂಗೆ ಒಳಿರ‍್ಪನೇ ಸಾಟಿ
ಊವೊಳ್ ಇರ‍್ಪ ಬರ‍್ದುಂಕನ್
ದಾಂಟುವನ್ ಮೇಟಿ ಕಾಣಾ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ
ಬಗೆಯ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಒನ್ನಡು
ಬಗೆಯ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಒನ್ನಡು
ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಒನ್ನಡು
ಬಗೆಯ ಬಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟರೆ?!
ಅದೇ ಹೆನ್ನಡು ಕಾಣಿರಯ್ಯ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ನಿನ್ನತನ-ನನ್ನತನ

ನಿನ್ನತನ ನಿನ್ನದು
ನನ್ನತನ ನನ್ನದು
ನಿನ್ನತನದಿಂದ ನನ್ನತನಕ್ಕೊಳಿತು ಇದ್ದೊಡೆ
ನಿನ್ನತನವ ನನ್ನತನದೊಳ್ ಅರಗಿಸಲ್ ಮೊಗಸುವೆನು #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ಅರಿಯುವುದು -ಮರೆಯುವುದು

ಅರಿಯುವುದು ಮರೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲವೆ?
ಮರೆಯುವುದು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲವೆ?
ಅರಿತು ಮರೆವ ಮರೆತು ಅರಿವ ಈ
ಪರಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಕಾಣಾ
ನೆರೆಯರಿತು-ಮರೆವ ಮರುಪಾಳಿಯಲಿ
ನಲುಗಬೇಕಲ್ಲವೆ?
ನಲುಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲವೆ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ಕತ್ತಲೆ-ಬೆಳಕು

ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
ಎಂದಿನಿತು ಹೇಳ್ವರ್ ಬಲ್ಲಿದರು
ಸುಕನಿದ್ದೆಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೇ ಮೇಲು
ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿದ್ದರೆ
ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು ಕಾಣಾ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಕನ್ನಡ

ಸಕ್ಕದವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ತಲೆಯೆತ್ತಬಲ್ಲುದು
ಸಕ್ಕದವನು ಮೊದಲು ತುರುಕಿ ಬಳಿಕ
ಸಕ್ಕದವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ! ಎಂದು ಕೆಣಕುವವರು ನೀವೇ ಅಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಯ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಯ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾಟಿಯೆಂಬ ದಿಟವ ಅರಿಯಿರಯ್ಯ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ಅಲ್ಲಮ-ಇಲ್ಲಮೆ

ನೀನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದರು
ನೀನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದರು
ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರು
ಇಲ್ಲಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೆಂದು
ಅಲ್ಲಮನು ಉಲಿದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯ್ಹೊಲಿದ ಕಾಣಾ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಜಾಣಕುಳಿ

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಂಜುಕುಳಿ
ಅಂಟದೇ ಇರುವವನು ತೊರೆಕುಳಿ
ಅಂಟಿಕೊಂಡೂ ಅಂಟದೇ ಗೆಂಟಿನಲ್ಲಿರುವವನೇ ಜಾಣಕುಳಿ ಕಾಣಾ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ಕೇಳ್ವಿ-ಕಲಿ

ಕೇಳ್ವಿಯನ್ ಕೇಳೊಡೆ ಬಗೆ
ಕೊಳ್ವ ಮರುಕೇಳ್ವಿಯುಂ ಬಪ್ಪುದು
ಕೇಳ್ವಿಯಿಂ ಕಲಿವುದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ತನ್ನರಿಗ

ಅರಿವು ಮಿಗೆ ನೆರಕೊಂಡರೂ ಬರಿನೆಲದೊಳ್ ನಿಂದು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಅರುಹುಲಾರ್ಪನೇ ದಲ್ ಅರಿಗ ತನ್ನರಿಗ ಕಾಣಾ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು: ಹಗೆ-ಬಗೆ

ಹಗೆ ಅವನು ಹಗೆ ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ವರ್ ಅರಿಯದವರ್ ಹಗೆ ಅವನಲ್ಲ ಹಗೆ ಇವನಲ್ಲ ಹಗೆ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಬಗೆಯಲ್ಲವೆ

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿ - ನೆಪ್ಪು

ನೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗಿ
ನೆಪ್ಪಿಲ್ಲದವರ ಊರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ
ಬೆಪ್ಪನಾದೆ ತಪ್ಪದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊ

ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 05, 2017

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತು ಮಾತಾಡುವ ಇಲ್ಲವೆ ಬರೆಯುವ ಚಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ/ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಶ್ಟೊ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಕುರುಡು ಕುರುಡಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಅಳವಿಗೆ ನಾವೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ಕನ್ನಡ-ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಕೇಳ್ವಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅರಿವಿನ ಕೇಳ್ವಿ. ಅರಿವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇಳ್ವಿ.
ಎತ್ತುಗೆಗೆ: 'ಸಯ್-ಪು' ಬದಲು 'ನೀತಿ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 'ಸಯ್'(ಸೈ) ಎಂಬ ಪದ ಆಡುನುಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಸರಿ'ಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪದ (ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಯ್, ಅವನ್ ಎಲ್ಲಾದುಕ್ಕು ಸಯ್). ಆದರೆ 'ನೀತಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒಡೆದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಳವು ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆರನುಡಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು.

ಪಡುವಣದ ಅರಿವಿನರಿಮೆ

ಪಡುವಣದೊಳ್ ಇರ್ ಗುಂಪು
ದೂಸರೊಲವಿಗರೊಂದು ಗುಂಪು
ಪಳಗೊಲವಿಗರೊಂದು ಗುಂಪು
ದೂಸರ್ಬಲ್ಮೆಯೊಂದೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಪಳಿಗಿಕೆಯೊಂದೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಈರ್ವರ್ ಕಿತ್ತಾಡುತಿರಲ್....
ಕಾಂಟನು ಬಂದು ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳು
ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್...ಆದರೆ
ದೂಸರ್ ಪಳಗಿಕೆಗೂ ಮಿಗಿಲೆಂದು
ಹೇಳಿ ಅರಿವಿನರಿಮೆಯಂ ಕೂರ್ ಅರುಹಿದನ್

'ಅಸಿ' ಬಗ್ಗೆ

ನಮ್ಮ ಮಯ್ಸೂರಿನ ಕಡೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ವಸಿ'/'ಒಸಿ' ಎಂಬುದು 'ಅಸಿ' ಎಂಬುದರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
೧. ಇನ್ನೊಸಿ ಸಾರು ಆಕಿ
೨. ಒಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದ್ರ್ ಆಗ್ದಾ?

Ka. asi, asa thinness, leanness, slenderness, *minuteness* - DED 341

ಪಂಪನು 'ಅಸಿ' ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

'ಅನ್' ಬಗ್ಗೆ

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ, ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವಿಬಕ್ತಿ 'ಅಮ್' ಅಲ್ಲ, 'ಅನ್' ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಶ್ಟು ನಿಂದರಿಕೆಗಳು 'ಪಂಪ ಬಾರತ' (ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವುದು) ದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತು
ಮನಂ = ಮನಸ್ಸನ್ನು ( ಇಲ್ಲಿ ಮನಂ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಮನನ್' ಎಂದು ಓದಬೇಕು. ಮನಮ್ ಎಂದಲ್ಲ)
ತನುವನ್ = ತನುವನ್ನು(ದೇಹವನ್ನು)
ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಬಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ 'ಅಮ್' ಎತ್ತುಗೆಗೆ: ಮಾತರಮ್ - ತಾಯಿಯನ್ನು, ಗ್ರಾಮಮ್ - ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು
ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ 'ಅಮ್' ಅನ್ನುವುದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ 'ಅಮ್' ಇದೆ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು
ಹಳೆಗನ್ನಡದ 'ಅನ್' ಎಂಬುದೇ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಅನ್ನು' ಆಗಿದೆ

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22, 2016

Kannada has its own grammar

[One of my old article published by The NewsMinute has been reproduced here since some people complained about the font problem]

Recently, there was an article on News Minute titled "Need of the hour: Synergy between Sanskrit and regional languages" (http://www.thenewsminute.com/lives/654). Author of the above said article seems mesmerised by Sanskrit and has put forward arguments that are biased towards Sanskrit. The author seems to lack knowledge of modern day Kannada writers, and the grammatical differences between Kannada and Sanskrit. This lack of knowledge might have lead him to un-scientific and unrealistic conclusions.

Actually, in Kannada, the littérateurs both qualitatively and quantitatively have risen after independence, U R Ananth Murthy, P Lankesh, D R Nagaraj to name a few. Post-1947, there have been many literary movements like Navya and Bandaaya (revolutionary) in Kannada.

Coming to the Grammar, author does not seem to possess any idea of what Kannada Grammar is and what modern day linguistics has to say about it. We must understand that Kannada belongs to Dravidian Family of languages whereas Sanskrit belongs to Indo-Aryan Family of Languages. Mere set of the borrowed words doesn’t prove that Kannada has originated from Sanskrit. Kannada differs significantly from Sanskrit in various grammatical behaviours. 

Firstly, Sanskrit does not have 'Lopa Sandhi (ಲೋಪ ಸಂಧಿ). The author has attempted to force-fit poorva roopa sandhi (ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ) into Lopa Sandhi. On the contrary, Sanskrit has 'Savarna deergha Sandhi'(ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ) wherein two short vowels (,,) combine to give rise to long vowel (, , ).
For example,
        गुरु+उपदॆश् -> गुरूपदॆश्
       ಗುರು+ಉಪದೇಶ -> ಗುರೂಪದೇಶ
It is worth noting here, the vowel 'u' at the end of word 'Guru' and 'u' at the beginning of word 'upadesha' give rise to 'long u' in the combined word guru*padesha where u* is 'long u' 

Whereas in Kannada
        ಕಲ್ಲು + ಉಪ್ಪು => ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ,  here ‘u’ in kallu is dropped whereas ‘u’ in uppu is retained. Its important to note that there is no long vowel in the resultant word.

While describing Aadesha Sandhi, author seems to have deliberately tried to mask the differences between Kannada and Sanskrit.

Let us examine the example that author had taken:
ತಲೆ+ಕೆಟ್ಟು = ತಲೆಗೆಟ್ಟು , In this Kannada word, 'ka' in the second word is replaced with 'ga' after Sandhi
ವಾಕ್+ಈಶ = ವಾಗೀಶ್, In this Sanskrit word, 'ka' in the first word is replaced with 'ga' after Sandhi.

Its important to note that this is a fundamental difference between Sanskrit and Kannada, with respect to Aadesha Sandhi. Apart from this difference, in Sanskrit, replacement of consonants is regular and strict whereas in Kannada it can't even be considered as a rule and it is irregular. 

To illustrate this opoint, let us take an example
   ಆನೆ+ಕಾಲು = ಆನೆಕಾಲು,  Here 'ka' is retained even after Sandhi, indicating that Aadesha Sandhi is not strictly followed in Kannada.

While talking about Aagama Sandhi, author has misquoted the examples. In fact, examples that the author has provided are actually demonstrate the 'lopa sandhi' and not aagama sandhi as author seems to have claimed.
   ಮುಳ್ಳು+ಆಗಿ = ಮುಳ್ಳಾಗಿ , Here 'u' in ಮುಳ್ಳು is dropped, 'aa' in ಆಗಿ is retained after Sandhi,
   ಕಲ್ಲು+ಆಟ   = ಕಲ್ಲಾಟ,  Here 'u' in ಕಲ್ಲು is dropped, 'aa' ಆಟ is retained after Sandhi. 

For more detailed study on Kannada Sandhis and how it differs with respect to Sanskrit, I would recommend 'Kannada needs its own Grammar’ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವ್ಯಾಕರಣ), a book written in Kannada, by renowned linguist Dr. D N Shankara Bhat (Chapter 2, Page No. 27)

Regarding Samaasa (ಸಮಾಸ), linguistic research has shown that there is no samaasa in Kannada. In other words, the samaasa concept doesn't suit the behaviour of formation of combined words in Kannada. Kannada only has 'jODu pada' (meaning joined words). The behaviour of words which are getting joined cannot be explained using the Sanskrit Samaaasa because in Kannada the second word always gets the importance. Also, even adjectives can combine with a noun to form a 'jODu pada' in Kannada, whereas there is no adjective at all in Sanskrit. For more understanding on samaasa, I would recommend 'Kannada needs its own Grammar’ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವ್ಯಾಕರಣ) by Dr. D N Shankara Bhat (Chapter 5, Page No. 96)

Regarding Case (ವಿಭಕ್ತಿ), author is wrong about Panchami Vibhakti (ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ). Author taking an un-scientific view in this regard could be the result of trying to force-fit the grammatical properties of Sanskrit on Kannada. Sediyaapu Krishna Bhat and Dr. D N Shankara Bhat, both renowned Kannada linguists have shown beyond doubt that Panchami Vibhakti (ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ) doesn't exist in Kannada. 

Learning Sanskrit will only improve one's Sanskrit skills, and it will in no-way help master the Dravidian Languages like Kannada or Telugu. In order to master them, the Dravidian languages need to be studied in depth on their own. Otherwise, one will end up confusing Sanskrit grammar with Kannada's and come to wrong conclusions. Kannada grammar must be studied without any bias from Sanskrit or English because Kannada has its own distinct grammar.


ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2016

ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಅಳತೆಯ ಪದಗಳು

 ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ೧೦೦-೨೦೦ ವರುಶಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ದ(ಹೂವು, ಬಟ್ಟೆ)-Length: ಮೊಳ, ಮಾರು ( 'ಅಡಿ' ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದ ಆದರೂ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಪೀಟ್ ಎಂಬುದರ ನುಡಿಮಾರು)
ದೂರ -Distance: ಹರದಾರಿ
ತೂಕ(ಬೆಳೆಗಳ)- Weight: ಕಂಡುಗ, ಹೇರು, ಕೊಳಗ, ಬಳಗ, ಸೇರು, ಪಾವು, ಚಟಾಕು
ಹೊತ್ತು- Time : ಎವೆಯಿಕ್ಕು (ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದು - ಎವೆಹೊತ್ತು)
ನೆಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ ಎಂಬ ಅಳತೆಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಕರೆ ಬದಲು ಕಂಡುಗ/ಸೇರುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಎತ್ತುಗೆಗೆ:
೧. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ೧೦ ಕಂಡುಗ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಶ್ಟು ನೆಲ/ಜಮೀನು ಇದೆ
೨. ಅವನ ಹತ್ತಿರ ೫೦ ಸೇರು ರಾಗಿ ಬಿತ್ತುವಶ್ಟು ನೆಲ/ಜಮೀನು ಇದೆ.

ಬೆಡಗು-ಬೆರಗು-ಬಯಲು

ಒಲವು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬೆಡಗು ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆಡಗಿನಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಒಳವು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬೆರಗು ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದೆನಯ್ಯ
ಬಯಲು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬಯಲೇ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆಡಗು ಬೆರಗು ಬಯಲೊಳಗಣದಿಂದ ಬಂದೊಡೆ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016

ಕೊಡಗಿನ 'ಚಾಯ್' ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ 'ಗಾಡಿ'

ಕೊಡಗು ನುಡಿಯ 'ಚಾಯ್' ಗೂ ಕನ್ನಡದ 'ಗಾಡಿ'ಗೂ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಎಟಿಮಲಾಜಿಕಲ್ ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಂಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರಬಹುದು.
Koḍ. ca·y beauty; ca·ylï well (adv.); ca·yka·rë handsome man; fem. ca·ykarati. ? DED 2457

'ಗಾಡಿ' ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉಂಟಾದ 'ಗಾಡಿಕಾರ'(ಕೊಡಗು: ಚಾಯ್ಕಾರೆ) ಮತ್ತು 'ಗಾಡಿಕಾರ್ತಿಯರ್'(ಕೊಡಗು:ಚಾಯ್ಕಾರತಿ) ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂಡಯ್ಯನ 'ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವನ್' ಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಜಿ.ವಿ.ಯವರ ನಿಗಂಟಿನಿಂದ
    ಗಾಡಿ ಹೆಸರುಪದ  (ದೇ) ೧ ಚೆಲುವು, ಸೊಬಗು, ಅಂದ ೨ ಚೆಲುವೆ, ಸುಂದರಿ

ಅರಿಮೆ-ಅರಿವು, ಜಾಣ್ಮೆ-ಬದುಕು

ಅರಿಮೆ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪ ಓರಣಿಸಿದ ಅರಿವು,ಜಾಣ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪ ಓರಣಿಸಿದ ಬದುಕು.
                                                    -ಇಮಾನ್ಯುಯೆಲ್ ಕಂಟ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾಟಿ

ಸಕ್ಕದವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ತಲೆಯೆತ್ತಬಲ್ಲುದು
ಸಕ್ಕದವನು ಮೊದಲು ತುರುಕಿ ಬಳಿಕ
"ಸಕ್ಕದವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ!" ಎಂದು ಕೆಣಕುವವರು ನೀವೇ ಅಯ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಯ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಯ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾಟಿಯೆಂಬ ದಿಟವ ಅರಿಯಿರಯ್ಯ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೇ ಮದ್ದು


ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು - ಗೊಂಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದು


[ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡತಕ್ಕದ್ದು]
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ
ಮೂಲೆ ಕಲಿಯಲು ಬಾರಣ್ಣ ||
ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಡಗಣ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ತೆಂಕಣ
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ.....
ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮೂಡಣ
ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಡುವಣ
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ
ಮೂಲೆ ಕಲಿಯಲು ಬಾರಣ್ಣ

ಕೂಳೆ ಮಯ್ - ಪದ ಬಳಕೆ

ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಹೊಲೆದಿರುವ) 'inside out' ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ’ಕೂಳೆ ಮಯ್’ ಅಂತಿವಿ
ಬಳಕೆ:-
೧. ಏ...ಬನಿಯನ್ ಕೂಳೆ ಮಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದಿಯ!.... ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊ.
೨. ಇದನ್ನು ಕೂಳೆ ಮಯ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ

ಹೆತ್ತಮಕ್ಕಳ್

ಹತ್ತಿ ಮರವ ಕಿತ್ತ ಹಣ್ಣನು
ಕಚ್ಚಿ ತಿನದಿದ್ದೊಡೆ
ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲ್ ಮನೆಯೊಳ್
ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳ್ ಇಲದಿದ್ದೊಡೆ
ಮತ್ತೆಂತಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಣ್ಕೆ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ
ಎತ್ತೆತ್ತಲ್ ನಿನ್ನ ಕಾಣದಿದ್ದೊಡೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನುಡಿಹಮ್ಮುಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಮಂದಿಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ’ತಮಿಳು ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ’ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ
೧. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಮಿಳಿನದ್ದೇ ಆದ ಸುಳುವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
೨. ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಮೂಲದ ಪದಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ತರದಲ್ಲಿ ’ತದ್ಬವ’ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಲವು ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆಯವರು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ.
೧. ಮುದಲುದವಿಪ್ಪೆಟ್ಟಿ - ತಮಿಳು
ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ - ಕನ್ನಡ
First Aid Box ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ’ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಎಂದು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ಸುಳುವಾದ ’ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದು
೨.ಪಡಿಯಿಲ್ ನಿನ್ರು ಪಯಣಂ ಸೆಯ್ಯಾದೀರ‍್ಕಳ್ - ತಮಿಳು
ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಯಣ(ವನ್ನು) ಮಾಡಬಾರದು - ಕನ್ನಡ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ’ಪ್ರಯಾಣ’ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ’ಪಯಣಂ’ ಎಂಬ ತದ್ಬವವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು
೩. ಪೇರುಂದು ನಿನ್ರ ಪಿನ್ ಇರಂಕವುಮ್ - ತಮಿಳು
ಮಂದಿಬಂಡಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು/ಇಳಿಯಬೇಕು - ಕನ್ನಡ
’ಬಸ್’ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ’ಪೇರುಂದು’ ( ದೊಡ್ಡಬಂಡಿ) ಎಂಬ ತಮಿಳಿನದ್ದೇ ಆದ ಪದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಎರೆಯ-ಎರತಿ

ಶ್ರೀಮಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬದಲು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಎರೆಯ, ಎರತಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹುರುಳು - eṟeya master, king, husband; eṟati a mistress

ಬಳಕೆ:-

೧. ತಮ್ಮ ಬರವನ್ನು ಎದುರುನೋಡುವವರು,
      ಎರತಿ ಮತ್ತು ಎರೆಯ _______


೨. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಎರತಿ ಮತ್ತು ಎರೆಯರೆಲ್ಲರಿಗು ತುಳಿಲ್

ಎರಡು ವಿಶಯಗಳು

'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ'ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಶಯಗಳನ್ನು 'ಸರಿ' ಎಂದು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
೧. ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ತೊಂದರೆ - ಇಲ್ಲಿ 'ಆದ್ಯತೆ' ಎಂಬುದನ್ನು 'ಆಧ್ಯತೆ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ಮೂಲ ಪದದಲ್ಲೇ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ.
೨. Priority Seating ಗೆ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ 'ಆಧ್ಯತೆಯ ಆಸನ' ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ 'ಮೀಸಲು ಸೀಟು' ಇಲ್ಲವೆ 'ಮೀಸಲು ಕೂರ್ಕೆ' ಎಂದು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು
ಮೊದಲನೆಯದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದ ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಯ್ಬಿಡುವುದು
ಎರಡನೆಯದು, ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ/ ಸುಳುವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಇಶ್ಟೇ

ಬದುಕು - ಪದ ಬಳಕೆ

ಬದುಕು - ಇದನ್ನು 'ವಸ್ತು'/'ಆಸ್ತಿ' ಎಂಬ ಹುರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ-ಮಯ್ಸೂರಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
೧. ನಮ್ ಮನೆ ಬದುಕು -ತಾಡ! ವೊಯ್ತುದೆ ಬತ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ..ಎಂಗ್ ಬಿಸಾಕ್ ಅವ್ನೆ ನೋಡು...ವಸಿ ಗ್ಯಾನ ಇದ್ದದ
ಆದರೆ ಬರಹಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸ ಹೋದರೆ 'ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬದುಕು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ..ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ವಿರೋದಿ' ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ!!
ಇದರಿಂದಲಾದರೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಬರಹಗನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಮಾತಿನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು.

ಪಸ್ - ಪದ ಬಳಕೆ

ಮಯ್ಸೂರು-ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ 'ಪಸ್ಕಂಡದೆ' ಅಂದರೆ 'ಸವೆದು ಸವೆದು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ' ಅಂತ ಹುರುಳಿದೆ.
ಎತ್ತುಗೆಗೆ:
೧. ನಿನ್ ಶರ್ಟಿನ ಮೊಳಸಂದೆ ತಂವು ಪಸ್ಕಂಡದೆ
೨. ಏನ್ ಇಂಗ್ ಪಸ್ಕಂಡದೆ ? ನೋಡ್ನಿಲ್ವ?

ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪದಗಳು -ವದಗು

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಓಡು' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಒದಗು/ವದಗು' ( ವದೀಕ - ಹಿಂಬೊತ್ತಿನ ರೂಪ)ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಪದನೆರಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ.
೧. 'ವದೀಕ/ಒದೀಕ ಬಂದೆ' (ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ)
೨. 'ಒದಗು!! ಒದಗು!! ವೊಲ್ದೊಳಿಕೆ ಮರಿ ನುಕ್ಕಂಡವೆ' (ಓಡು! ಓಡು! ಹೊಲದೊಳಗೆ ಮರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡಿವೆ)

ಹೀಗೊಂದು ಪೇಚಾಟ

ಮಯ್ಸೂರಿನ ಒಂದು ತಿಂಡಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ತಗೊಂಡು ಹೀರುತ್ತಾ ಆಚೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮಂದಿ ಕೆಲವು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಯಾವುದೊ ಒರೆತದ 'ಕೇಳ್ವಿ ಹಾಳೆ' ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು.
ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಯ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಕಲಿಸುಗರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಹುರುಪು ತಾಳಲಾರದೆ ನಾನು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆದು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಕೇಳ್ವಿಹಾಳೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಅದರ ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ' ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ತಡೆಯಲಾರದೆ ಆ ಮೂರು ಮಂದಿಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ-
"ಏನ್ ಸಾರ್, ಇದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂದ್ರೆ ..ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ" ಅಂದೆ.
ಆ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಕ-ಮುಕ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊಂಚ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು.
ಆ ಇಬ್ಬರು ಮೂರನೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು ..ಆಗ ಆ ಮೂರನೆಯವರು-
"ಅದೇ ಸಾರ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಲ್ಲಿ Summative Evaluation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವಲ್ಲ..ಅದೇ"
ತುಂಬ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಉಸಿರಾಡಿದಂತಾಯಿತು.
ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ..ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಇನ್ನಶ್ಟು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತ... ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ, ಮೆದುಳುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು.
ಅಶ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೀ ಮುಗಿದಿತ್ತು... ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಸವಾಯಿತು.

ಕಾಡಾರಂಬ ಮತ್ತು ನೀರಾರಂಬ

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೫೮೬ ರಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಈ ಕಲ್ಬರಹದಲ್ಲಿ 'ಕಾಡಾರಂಬ' ಮತ್ತು 'ನೀರಾರಂಬ' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡಾರಂಬ - Dry cultivation
ನೀರಾರಂಬ - Wet cultivation
ಅಂದರೆ ೧೬ನೇ ನೂರೇಡಿನ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ 'ವ್ಯವಸಾಯ', 'ಕೃಷಿ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿಗೂ 'ಆರಂಬ' ಎಂಬ ಪದವೇ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿರಬೇಕು


ಕಾರು ಮತ್ತು ಹಯನು

ಮಯ್ಸೂರು-ನಂಜನಗೂಡು-ಮಳವಳ್ಳಿ-ನರಸೀಪುರ-ಚಾಮರಜನಗರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ೧೫ ಮತ್ತು ೧೬ ನೇ ನೂರೇಡಿನ(ಅಂದರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ) ಕಲ್ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಎರಡು ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಮತ್ತು ಹಯ್ನ್ ಬತ್ತ
೧. ಕಾರ್ ಬತ್ತ - ಹೆಸರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮುಂಗಾರಿನ (ಮುನ್+ಕಾರ್) ಮಳೆಯ ಹುಯ್ಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬತ್ತ (ಕಾರ್ತಿಕ ತಿಂಗಳಿ ಕಯ್ಯಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆ)
೨. ಹಯ್ನ್/ಅಯ್ನ್ ಬತ್ತ - ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಯ್ನ್/ಹಯಿನು ( < ಸಂ. ಪಯಸ್) ನೀರನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಬತ್ತ (ವಯ್ಶಾಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಯ್ಯಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳೆ)
ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೧೫ನೇ ನೂರೇಡಿನಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ-ಕಪಿಲೆಯ ಕಣಿವೆಯ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬತ್ತದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಂಗಿಸು - ಇದರ ಬಗ್ಗೆ

ಹಂಗಿಸು/ಅಂಗಿಸು - ಇದ ಮಯ್ಸೂರು-ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ
೧. ಯಾಕ್ ಅಂಗ್ (ಹಂ)ಅಂಗಿಸ್ತಿಯ?
೨. ಹಂಗಿಸಿದರೂ ಮಂಗತನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
೩. ಬೆಳೆ (i.e First crop or Kaaru Crop) ಹೊಗಳಿಸಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು; ಹಯನು(i.e second crop) ಹಂಗಿಸಿ ಉಣ್ಣಬೇಕು
ಹಂಗಿಸು ಎಸಕಪದ
(ದೇ) ಮೂದಲಿಸು, ಹೀಯಾಳಿಸು, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣು