ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22, 2008

ಕದ್ದೆ-ಒದ್ದೆ-ಗೆದ್ದೆ

ಬರಲು ನೀನು ಕಣ್ಮುಂದೆ
ನಾನು ಹೋದೆ ನೆನಪ ಹಿಂದೆ

ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನನ್ನೇ ಕದ್ದೆ
ಬಿದ್ದೆ ನಾ ಬಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದೆ
ಒಲವಿನ ಒಳಗೆ ನಾ ಒದ್ದೆ ಒದ್ದೆ
ಗೆದ್ದೆ ನೀ ಗೆದ್ದೆ ಗೆದ್ದೆ
ನಲುಮೆಯಿಂದಲೀ ನೀ ಎನ್ನ ಗೆದ್ದೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: