ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 05, 2010

ದೇವಗಣಗಿಲೆ ಮೇಣ್ ದೇವ ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆದೇವ ಗಣಗಿಲೆ ಕಣಗಿಲೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಹೂವು ಪಿಂಕು,ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಿಕಾರ, ಕರವೀರ,
Fragrant Oleander
in English
Nerium odorum is the Botanical Name

ಇದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ :-
ಬರೊ,ಎಮನೊ ನುಡಿಗಂಟಿನಿಂದ
http://dsal1.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0:1:1169.burrow
Ka. kaṇagil, kaṇagila, kaṇagala, kaṇagile, kaṇalige, kaṇigal, kaṇiginu, kaṇigil, kaṇigila, kaṇigili, kaṇigile, kaṇegile, gaṇigalu, gaṇigilu, gannēṟale