ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2008

ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ

ನಾನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೊ ಹೋಗಿತ್ತೊ ಮನಸು
ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತೇನೊ ಕನಸು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!!
ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು
ಒಳಗಿನ ಸುಳಿವು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: