ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2018

ಓ ಕಾದಲೆ...

[ನಮ್ಮ ಕಾದಲನು ಕಾದಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಾದಲೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅಳಲ್ಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಗುಂಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿದ ಹಾಡಿದು. ಇದನ್ನು ತಮಿಳಿನ 'ಬಾಂಬೆ' ಎಂಬ ಓಡುತಿಟ್ಟದ 'ಕಣ್ಣಾಳನೇ' ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು]
ಓ ಕಾದಲೆ
=======

ಕಣ್ಣಾದೆ..... ನೀ
ಓ ಕಾದಲೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವು ನೀ
ಎಣಿಸಿದ್ದೇ.......ನಾ
ಹಾಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಾದೆ ನೀ
ಕಣ್ಣಾಗು ಕಣ್ಣೀರಿಗೇ...ಎ.ಎ || ಎರಡು ಸಲ||
ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀ ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀ ಕಾದಲೇ...ಎ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: