ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 06, 2010

ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆ - ಬಿಟಿಎಮ್ ೨ನೇಬಡವಾಣೆ ಕಡೆಯಿಂದ
ಎಡಕ್ಕೆ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡು , ಬಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಡು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: