ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 06, 2010

ಪೇರಲೆ/ ಸೀಬೆ ಹೂವು ಬಲು ನವಿರುಈ ಹೂವು ತುಂಬ ಮೆದು ಮತ್ತು ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: