ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 02, 2010

ಸಂತ ಕ್ಲಾರದ ಹಕ್ಕಿಇದು ಪಾರಿವಾಳದ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾದ ಸಂತ ಕ್ಲಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: