ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 11, 2010

ಇದು ಯಾವ ಹೂವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?ಆದರೆ ಹೂವು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮೊಗ ಮಾಡಿದರೆ...ಕಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ !!!