ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28, 2011

ಮೊರೆ- ಇದರಿಂದಾದ ಪದಗಳು

ಮದುಮೊರೆಗ = ಬೀಗ
ಮದುಮೊರೆಗ್ತಿ = ಬೀಗ್ತಿ
ಮದುಮೊರೆಯವರು = ಬೀಗರು
ಮದುಮೊರೆ(ಮೆ) = ಬೀಗತನ
ಮೊರೆ=ನಂಟು=ಸಂಬಂದ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: