ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನುಡಿಹಮ್ಮುಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಮಂದಿಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ’ತಮಿಳು ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ’ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ
೧. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಮಿಳಿನದ್ದೇ ಆದ ಸುಳುವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
೨. ಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಮೂಲದ ಪದಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ತರದಲ್ಲಿ ’ತದ್ಬವ’ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಲವು ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ತಿಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ತಮಿಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾರಿಗೆಯವರು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚತ್ತುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ.
೧. ಮುದಲುದವಿಪ್ಪೆಟ್ಟಿ - ತಮಿಳು
ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ - ಕನ್ನಡ
First Aid Box ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ’ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಎಂದು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ಸುಳುವಾದ ’ಮೊದಲಾರಯ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ’ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದು
೨.ಪಡಿಯಿಲ್ ನಿನ್ರು ಪಯಣಂ ಸೆಯ್ಯಾದೀರ‍್ಕಳ್ - ತಮಿಳು
ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಯಣ(ವನ್ನು) ಮಾಡಬಾರದು - ಕನ್ನಡ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದ ’ಪ್ರಯಾಣ’ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ’ಪಯಣಂ’ ಎಂಬ ತದ್ಬವವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು
೩. ಪೇರುಂದು ನಿನ್ರ ಪಿನ್ ಇರಂಕವುಮ್ - ತಮಿಳು
ಮಂದಿಬಂಡಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು/ಇಳಿಯಬೇಕು - ಕನ್ನಡ
’ಬಸ್’ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ’ಪೇರುಂದು’ ( ದೊಡ್ಡಬಂಡಿ) ಎಂಬ ತಮಿಳಿನದ್ದೇ ಆದ ಪದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: