ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2016

ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು - ಗೊಂಟುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರೆದದ್ದು


[ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡತಕ್ಕದ್ದು]
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ
ಮೂಲೆ ಕಲಿಯಲು ಬಾರಣ್ಣ ||
ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಡಗಣ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ತೆಂಕಣ
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ.....
ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮೂಡಣ
ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಡುವಣ
ಬಾ ಬಾ ಮಂಗಣ್ಣ
ಮೂಲೆ ಕಲಿಯಲು ಬಾರಣ್ಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: