ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2016

ಬೆಡಗು-ಬೆರಗು-ಬಯಲು

ಒಲವು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬೆಡಗು ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆಡಗಿನಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಒಳವು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬೆರಗು ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋದೆನಯ್ಯ
ಬಯಲು ಬಯಲಾದೊಡೆ ಬಯಲೇ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಬೆಡಗು ಬೆರಗು ಬಯಲೊಳಗಣದಿಂದ ಬಂದೊಡೆ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: