ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2007

ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ
ನಲಿವ ಹುಡುಕುತ್ತಾ
ಮುಸುಕಾದ ನುಲಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವುದಿರಲಿ
ನಡೆಯುವುದೇ ಎಡರು.
ಆದರೂ ಸುಳ್ಳು ನಲಿವ ನಂಬಿ
ನಡೆಯಬೇಕು ಬಾಳ ಪಯಣ ಸಾಗಿಸಲು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ
"ಒಹ್ ಏಸು ನಲಿವಿತ್ತು" ಅನ್ನುತ್ತಿತ್ತು
ಆದರೂ ನಡೆಯುತಿದೆ ಉಸಿರು ಬಾಳಿನತ್ತ ಮೊಗವಿಟ್ಟು
ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: