ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, 2007

'ಬ' ಕಾರದ ಚುಟುಕಗಳು

ಬಾ ಬಾನಂಗಳದ ಬಾನ್ದೊರೆಯೆ

ಬಸವಳಿದಿಹೆನು ಬೆಂಗದಿರನ ಬೇಗೆಯಲಿ

ಬಗ್ಗಿಹೆನು ಬಾಳಿನ ಬೇನೆಗಳಲಿ

ಬುವಿಗಿಳಿದು ಬಳಿ ಬಂದು

ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು ಬದುಕನು ಬೇಗ

ಬೆಸುಗೆಯ ಬೆಸೆಯಿಸು

-----
ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗೊಳು 'ಬ'ಯಿಂದ ಸುರುವಾಗುತ್ತವೆ.