ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 25, 2007

ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ, ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ - ವಿ.ಕ .ಬರಹ

http://www.sampada.net/forum/4662

ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಗೆ ನೋಡಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: