ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2007

ಹತ್ತಿರ-ದೂರ

ಭಾರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಡುವಿನ
ಅಂತರ
ಬಲು ದೂರ ದೂರ
ಒಲವ ಚೆಲ್ಲುವ ಮನವು ಚಿಮ್ಮುವುದು
ನಿರಂತರ
ಕಾರಂಜಿಯ ತರ
ತರುವುದು ಹೃದಯಗಳ
ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ...

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: