ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2007

ದುರ್ಗದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ


ಕಲ್ಲು-ಕೋಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

ಜಾರುವ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನ

ಅಸ್ತಮಾನ

ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದೆ ಕ್ಯಾಮೆರ

ನೀ ಅಂದ ಚೆಂದನಾ?

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: