ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 09, 2011

ಮುಂಬಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಮುನ್+ ಪಾಯ್ = ಮುಂಬಾಯ್ = ಮುಂಬಯ್
ಪಾಯ್= ಹಾಯ್ = ತೇಲ್ (sail), ಬಳಕೆ : ಹಾಯಿದೋಣಿ

ತೇಲುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಗುವ ತಾವು(ಜಾಗ) -ಮುಂಬಯ್

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: