ಶನಿವಾರ, ಮೇ 29, 2010

ನಸುಗೆಂಪು(ಪಿಂಕ್) ದಾಸವಾಳ (ಗೋಗಿ)Ka. gōgi Deckanee hemp, Hibiscus cannabinus. Te. gō̃gu, gōnu id.; gōṅgūra leaves of H. cannabinus. DED(S) 1813

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: