ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಹೊರಗೆ:ಒಳಗೆ

ಹೊರಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ ಹೆರರಿಗೆ ಕೇಡು
ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ ಅರಿವಿಗೆ ಕೇಡು
ಹೊರಗೊಳಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬಗೆದೊಡೆ
ತೀರದಂತ ತೊಡರನ್ನೀವ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: