ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ

ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಬರಿಲಿಂಗವಲ್ಲ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಅರಿವಿನ ಎಚ್ಚರ ಕಾಣಿರಯ್ಯ
ಲಿಂಗಾಯ್ತನೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯ್ತನಲ್ಲ ಕಾಣಿರವ್ವ
ಲಿಂಗಾಯ್ತನೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಾಯ್ತ ಕಾಣಿರವ್ವ
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದಿದ್ದೊಡೆ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ
ಎಚ್ಚರಾಯ್ತರ ಸಲೆ ಸಾಕುವನಯ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: