ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2017

ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯನ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು - ಲಿಂಗಾಯ್ತ

ಅರಿವೆಂಬುದೇ ಗುರು
ಅರಿವಿನಿಂದಾದ ಎಚ್ಚರವೇ ಇಶ್ಟಲಿಂಗ
ಅನುಬಾವವೇ ಜಂಗಮ ಇಂತು
ಗುರು-ಲಿಂಗ-ಜಂಗಮವ ತನ್ನೊಳು
ಅರಗಿಸಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಾತನೆ ಲಿಂಗಾಯ್ತ ಕಾಣಾ #ಮತ್ತಿತಾಳಯ್ಯ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: